Meteen naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden verhuur Expo+ ruimte

Algemene voorwaarden verhuur Expo+ ruimte

1 Definities

1 De DOAS

De Oude Ambachtsschool Leeuwarden. Cornelis Trooststraat 48 Leeuwarden.

1.2 Gebruiker

Eenieder die gebruik maakt van de diensten en goederen/zaken van EXPO+, al dan niet op basis van een huurovereenkomst.

1.3 Boeking

De door De DOAS gedane schriftelijke bevestiging en vastlegging van het verzoek van gebruiker om een huurovereenkomst aan te gaan. Een boekingsverzoek kan mondeling, telefonisch of per e-mail door gebruiker worden gedaan.

1.4 Huurovereenkomst

Iedere schriftelijke overeenkomst tussen De DOAS en de gebruiker betreffende het huren door gebruiker van een zaal in De DOAS

1.5 Optie

De door het De DOAS gedane schriftelijke reservering op mondeling, telefonisch of per e-mail geuit verzoek van gebruiker. De optie gaat in op de datum van aanvraag.

1.6 Vastcontract

De huurovereenkomst inhoudende de huur van vijf of meer ‘opeenvolgende’ huurperiodes voor oefen-, lesruimtes of vergaderingen etc..

1.7 Los contract

De huurovereenkomst inhoudende de huur van een tot vier huurperiodes (dagdelen) voor oefenruimte, vergaderingen of exposities.

1.8 Huurperiode

Voor vergader- of exporuimte 1 huurperiode = 3 uren (dagdeel) Of een dag 8 uren. Of voor een langere periode op

1.9 EXPO+ ruimte GROTE ZAAL

Een afsluitbare ruimte ter grootte van 190 m2 biedt plaats aan maximaal 100 personen. 

1.10 EXPO+ ruimte KLEINE ZAAL

Een afsluitbare ruimte ter grootte van 85m2  biedt plaats aan maximaal 15 personen.

1.11 Huisregels

1.1 De aan deze algemene voorwaarden en de huurovereenkomst gehechte gebruiksregels die de gebruiker in acht dient te nemen.

2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen De DOAS en gebruiker, ongeacht enige andersluidende algemene voorwaarden van gebruiker of door gebruiker aangebrachte wijzigingen in de huurovereenkomst.

2.2 De DOAS behoudt zaich het recht voor de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen.

2.3 Afwij king van deze Voorwaarden door gebruiker, kan alleen met schriftelijke toestemming van DE DOAS.

2.4 Naast deze Voorwaarden is ook de overige Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.

3 De huurovereenkomst

De huurovereenkomst komt tot stand, door wederzijdse ondertekening door gebruiker en De DOAS.

4 Verplichtingen De DOAS

4.1 De DOAS verplicht zich op grond van de huurovereenkomst om aan gebruiker een ruimte.
4.2 De door De DOAS te verhuren ruimtes voorzien van deugdelijk werkende, verlichting, en verder hetgeen op de in de betreffende ruimtes aanwezige inventarislijst is vermeld. De DOAS heeft een inspanningsverplichting om de ruimtes veegschoon en opgeruimd te verhuren aan gebruiker.

5 Verplichtingen gebruiker

5.1 De gebruiker verplicht zich op grond van de huurovereenkomst om aan De DOAS, achteraf aan de huurperiode, een geldelijke vergoeding te betalen.

5.2 De gebruiker verplicht zich om de ruimte inclusief de aanwezige apparatuur, zoals vermeld op de aanwezige inventarislijst, na verhuur opgeruimd en in deugdelijke (en werkende) staat achter te laten.

6 Prijzen

6.1 Alle geldende tarieven zijn gespecificeerd in de prijslijst, die op de website van De DOAS is te vinden.
6.2 De DOAS behoudt zich het recht voor om de geldende tarieven aan te passen.
6.3 De DOAS verplicht zich om tarief wijzigingen uiterlijk één maand van te voren bekend te maken aan gebruikers.

7 Boekingen en opties

7.1 Ruimtes kunnen op mondeling, telefonisch of per e-mail uitgebracht verzoek van gebruiker door De DOAS worden geboekt of in optie worden genomen. Hiervoor worden aan gebruiker geen administratiekosten in rekening gebracht. De boeking is pas geldig als gebruiker minimaal 48 uur van te voren aan De DOAS de betaling van het huurbedrag heeft voldaan.
7.2 De DOAS behoudt zich het recht voor een boeking of optie te wijzigen of te annuleren. Deze wijziging of annulering kan alleen plaatsvinden indien zich zwaarwegende belangen en/of redenen voordoen. De DOAS is verplicht gedane vooruitbetalingen voor wat die boeking of optie betreft te vergoeden, dan wel een andere ruimte binnen het De DOAS aan gebruiker toe te wijzen of ten behoeve van gebruiker te reserveren, tenzij  de annulering het gevolg is van het niet voldoen van gebruiker aan de betalingsvoorwaarden. De DOAS verplicht zich in te spannen de gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

8 Reserveren en annuleren

8.1 Verzoek van gebruiker om boekingen of opties te annuleren, kunnen alleen per e-mail uitgebracht worden. Dit verzoek dient uiterlijk één week voor aanvang van de betreffende huurperiode ingediend te worden
8.2 De DOAS behoudt zich het recht voor om de huurkosten van een ruimte aan gebruiker indien gebruiker niet tijdig verzoekt om annulering van de gedane boeking of optie door te belasten. Dit laat onverlet het recht van De DOAS om deze ruimte aan een derde te verhuren.
8.3 De DOAS acht zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen van annuleringen van boekingen of opties voor de gebruiker, op welke grond dan ook doorgevoerd. (voorbeeld: annulering gedaan door onbevoegd persoon is voor De DOAS toch geldig: risico ligt bij  gebruiker).
8.4 Indien er extra diensten worden afgenomen zoals koffie/thee of andere catering wordt verzocht bij eventuele aanpassingen t.a.v. aantal personen dan wel de samenstelling in menu menu uiterlijk drie dagen voor aanvang via mail door te geven. Bij te late annulering zullen reeds gemaakte inkopen voor de catering gefactureerd worden op basis van de huidige aanvraag en ondertekende offerte.

9 Duur van de huurovereenkomst

De huurovereenkomst wordt door partijen aangegaan voor een vooraf bepaalde tijd.

10 Betaling

10.1 Betaling van het huurbedrag wordt achteraf gefactureerd. De betalingstermijn is 15 dagen.
10.2 Bij  het aangaan van een vast- of los contract vindt betaling voorafgaand aan – of na het huurgebruik van de ruimte en/of apparatuur plaats.

10.1 Betaling van het huurbedrag wordt achteraf gefactureerd. De betalingstermijn is 15 dagen.
10.2 Bij  het aangaan van een vast- of los contract vindt betaling voorafgaand aan – of na het huurgebruik van de ruimte en/of apparatuur plaats.

11 Aansprakelijkheid

11.1 De DOAS sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor alle schade van welke aard dan ook door gebruiker geleden, tijdens de door gebruiker doorgebrachte huurperiode, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) alle directe schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, gehoorschade en overige schade. 11.2 Indien en voorzover er op De DOAS aansprakelijkheid mocht rusten, dan zal het De DOAS alleen aansprakelijk kunnen zijn voor directe schade die veroorzaakt wordt door opzet of grove schuld van het De DOAS of haar medewerkers en voorzover er geen sprake is van overmacht of andere wettelijk vastgelegde rechtvaardiging- of schulduitsluitingsgronden.
11.3 Indien tijdens of naar aanleiding van de huurperiode van gebruiker door hem/haar gehuurde goederen beschadigd raken of anderszins verloren gaan is gebruiker aansprakelijk voor de kosten van vervanging van deze goederen.

12 Partiële nietigheid

12.1 Mocht om welke reden dan ook enige passage in deze Voorwaarden of enig onderdeel van de huurovereenkomst nietig worden verklaard of worden vernietigd door de daartoe bevoegde instantie, dan blijven voor het overige de Voorwaarden en/of de huurovereenkomst in stand.
12.2 Partijen verbinden zich een regeling te treffen voor de nietig verklaarde – dan wel vernietigde passage – die de oorspronkelijke bedoeling van partijen het dichtst benadert.

13 Huisregels

Het De DOAS verplicht zich om gebruiker te wijzen op de bestaande huisregels, op het moment van aangaan van de huurovereenkomst. Gebruiker verbindt zich aan de huisregels op het moment van aangaan van de huurovereenkomst.

14 Maatregelen

De DOAS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om maatregelen te treffen of op te leggen aan gebruiker(s) indien het huurgedrag of overige gedrag in De DOAS van deze gebruiker(s) hiertoe aanleiding vormt, dit ter beoordeling van de aanwezige medewerkers/atelierhouders/medehurders van De DOAS. Het niet nakomen door gebruiker van de verplichtingen voortspruitend uit de huurovereenkomst, dan wel het niet naleven van de huisregels leidt automatisch tot het treffen van maatregelen door De DOAS.

15 Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart De DOAS voor aanspraken van derden terzake van schade die voortvloeit uit het gebruik door gebruiker van de ruimtes gelegen binnen De DOAS of het gebruik van andere door het De DOAS aangeboden diensten.

16 Geschillen

Alle geschillen die naar aanleiding van de huurovereenkomst of deze Voorwaarden mochten ontstaan worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Leeuwarden, om met toepassing van het Nederlands recht te worden beoordeeld.